Warning: mysqli_set_charset(): Error executing query in /users/0034/sh179440/www/misjaafganistan.pl/wp-includes/wp-db.php on line 782
ksiazki o ii wojnie swiatowej dla mlodziezy | misjaafganistan.pl

ksiazki o ii wojnie swiatowej dla mlodziezy

ksiazki o ii wojnie swiatowej dla mlodziezy

Dziecko autystyczne Zachowanie

Autyzm mona wykry u dzieci w wieku od 3, a czasami ju 18 miesicy. Zachowania autystyczne rni si pod wzgldem rodzaju i nasilenia si kade dziecko-psychiatrw umieci dzieci zdiagnozowano autyzm na spektrum zaburze autystycznych. Widmo biegnie od niskiej autyzmu, charakteryzuje si powanymi opnieniami w rozwoju komunikacji, aby wysza funkcjonujcy autyzm, jak dzieci ze zdiagnozowanym zespoem Aspergera. Dzieci te nie wykazuj takiego samego rodzaju opnienie w rozwoju komunikacji; w rzeczywistoci, ich poziom moe przekroczy komunikacji z rwienikami. Dzieci ze zdiagnozowanym zespoem Aspergera s czsto bardzo werbalne, ale brakuje im nawet najbardziej podstawowych umiejtnoci spoecznych. Kade dziecko, ktre wywietla autystycznego zachowania i zdiagnozowano autyzm zostan umieszczone gdzie na spektrum zaburze autystycznych.

Jednym z problemw, z diagnozowania autyzmu jest, e wiele z charakterystycznych zachowa s abstrakcyjne, a nie konkretne. Wedug wiatowej Organizacji Zdrowia, „dzieci z autyzmem s oznaczone opnie w ich interakcji spoecznych, jzyk stosowany w komunikacji spoecznej, bd symbolicznej wyobrani lub gry.” Zasadniczo, rodzice s proszeni o ocen umiejtnoci jzykowych i spoecznych ich modych dziecka w stosunku do rwienikw dziecka. Zazwyczaj rodzice zaczn podejrzewa, e co jest nie w porzdku, zanim ich dzieci wprowad tradycyjny system szkolny i wiele okrgw szkolnych publiczne oferuj obecnie zajcia wczesnej interwencji, ktre pomog zidentyfikowa mocne strony kadego dziecka autystycznego, a rodzice i specjalici edukacyjne wsplnie decyduj, jak postpowa z wyksztaceniem autystycznego dziecka.

Poniewa dzieci autystyczne wykazuj niewiele szacunku dla otaczajcego ich wiata, to prawdopodobnie nie bdzie zaskoczeniem, aby dowiedzie si, e sowo „autyzm” pochodzi od greckich sw aut, czyli „ja”.
Artyku napisany przez: http://tanieac.eu